O izboru kandidata za radno mjesto kustosa

GRADSKI MUZEJ

Trg sv. Marka 1

20260 Korčula

  

Broj: GM/N-K-1/2022-2

Korčula, 24. veljače 2022.

 

Na temelju članaka 13. i 48. Statuta Gradskog muzeja, ravnateljica Gradskog muzeja donijela je 

 

O D L U K U

o izboru kandidata za radno mjesto kustosa

 

I.

    Temeljem provedenog natječaja za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta kustosa, broj: GM/N-K-1/2022., od 18. siječnja 2022., na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca, bira se VICKO MARELIĆ, magistar humanističkih znanosti iz moderne povijesti, iz Korčule. 

 

II.

    Izabrani kandidat dužan se je javiti u Gradski muzej radi dogovora o stupanju na rad, u roku osam dana od dana primitka ove Odluke.

 

III.

    O zasnivanju radnog odnosa sklopit će se ugovor o radu.

 

IV.

    Kandidati koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabranog kandidata.

    Uvid u dokumentaciju može se obaviti u sjedištu Gradskog muzeja, radnim danom, od 9.00 do 11.00 sati, u roku 15 dana od dana primitka ove Odluke.

 

O b r a z l o ž e n j e

    Na raspisani natječaj za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta kustosa, na određeno vrijeme, od 18. siječnja 2022. godine, broj: GM/N-K-1/2022, na natječaj za kustosa javilo se 13 kandidata.

    Prijava kandidatkinje Edite Drušković je nepravodobna jer je dostavljena nakon roka, tj. ista je predana pošti kao preporučena pošiljka 4. 2. 2022. Rok za dostavu je bio 3. 2. 20202., kao zadnji dan kada se je prijava trebala predati pošti kao preporučena pošiljka.

    Kandidatkinja Gaella Gottwald ne ispunjavaju uvjete jer nije dokazala da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij ili visoku stručni spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 27/07, 46/07, 45/09, 63/13, 130/13, 101/14, 60/15 i 131/17). Iz isprave Sveučilišta Brown je razvidno da se radi o akademskom stupnju sveučilišne prvostupnice umjetnosti, a sukladno propisima RH prvostupnik je u rangu osobe s višom stručnom spremom.

    Dana 18. veljače 2022. održan je intervju, na kojeg nije pristupio kandidat Ivan Volarević, čime se smatra da je odustao od prijave.

    Nakon pregleda valjanih i pravodobnih prijava i održanog intervjua s 10 kandidata, u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta kustosa izabran je Vicko Marelić.Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat/kandidatkinja može podnijeti tužbu Općinskom sudu u Dubrovniku-Stalna služba u Korčuli u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

 

        RAVNATELJICA

                         Marija Hajdić

 

Dostaviti:

1. Kandidatima

2. Pismohrana-ovdje

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com